Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude

Heeft u vermoeden van bedrijfsfraude? Wat is dit nou eigenlijk.

Bedrijfsfraude is een breed begrip. Het is een verzamelnaam. Er valt namelijk van alles onder. Denk aan Arbeidsverzuim, Ziekteverzuim, Diefstal van goederen, Diefstal van gegevens, Corruptie etc. Ook al valt er veel onder het begrip, fraude is altijd een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Er is altijd opzet in het spel. En er is altijd iemand de dupe.


Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:

het gaat om opzettelijk handelen

er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven

er is het oogmerk economisch voordeel te behalen

er is een benadeelde

er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen


Soms wordt gesproken van "misbruik of fraude", aangevend dat deze begrippen niet overeen hoeven te komen, maar zonder ieder apart te behandelen, zodat het onderscheid in de betreffende context niet ter zake doet.


Bedrijfsfraude onderzoek vindt plaats als bijvoorbeeld sprake is van:

een medewerker die valsheid in geschrifte pleegt door valselijk vervaardigde declaraties in te dienen;

een medewerker die geld, bestemd voor een leverancier, naar een eigen rekening of naar een derde boekt;

een medewerker die goederen, bestemd voor een onderneming of organisatie, voor privégebruik aanschaft;

een medewerker die spookfacturen betaalt die door een handlanger zijn ingezonden.


Wat is het doel en gevolg van het onderzoek?

Over het doel van het onderzoek kunnen we heel kort zijn; Het achterhalen van de pleger van de fraude.

Het doel van fraude onderzoek is altijd hetzelfde: het repressief achterhalen en vervolgens onderzoeken van de pleger of plegers van de bedrijfsfraude, het stoppen en voorkomen van directe schade en gevolgschade na het ontdekken van de bedrijfsfraude en het aanreiken van preventieve oplossingen om risico's op bedrijfsfraude in de toekomst te beperken.

Wat zijn de gevolgen van een fraude onderzoek?

De gevolgen van een onderzoek is het ontslag van de medewerker en het kan zelfs komen tot een aangifte bij de politie.

Wanneer er sprake blijkt te zijn van fraude in het bedrijf, is het mogelijk om tot ontslag over te gaan en in gevallen zal het onontkoombaar zijn om aangifte te doen bij de Politie. Onze bevindingen van het onderzoek worden opgemaakt in een sluitend rapport en hebben voor de Rechtbank de status van ‘objectieve getuigenverklaring’. Dit omdat wij erkend zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en daarbij zijn we goedgekeurd door de Politie.

Hoe vaak komt fraude nou werkelijk in het bedrijf voor?

Jaarlijks bedraagt de schade door bedrijfsfraude circa 3.6 miljard euro.

Uit onder is gebleken dat zo’n 40% van de ondernemingen en organisaties met fraude te maken hebben. Dit is in grote en kleine mate. Het is alleen niet eenvoudig om fraude te herkennen in uw eigen bedrijf. Het is een serieus groot probleem, want het geeft veel onrust op de werkvloer teweeg en het vertrouwen is meestal weg. Dit alles heeft daarom grote nadelige gevolgen voor het werkproces. Een onderneming of organisatie is niet ingericht om vroegtijdig bedrijfsfraude te herkennen. Natuurlijk zijn er wel bepaalde tools voorhanden om bedrijfsfraude te herkennen en op te lossen.

Zijn er vermoedens van bedrijfsfraude binnen uw onderneming of organisatie?

U kunt ons vrijblijvend inschakelen voor een gedegen onderzoek. Bles en van Rijs Recherche zullen zorgen voor bewijs en daar waar nodig kunnen wij preventieve oplossingen aandragen.


Voorkomende vormen van bedrijfsfraude:

Arbeidsverzuim;

Arbeidsverzuim is de situatie die ontstaat als een medewerker verzuimt om arbeid te verrichten. Hierbij wordt expliciet niets gezegd over de reden van het arbeidsverzuim. Dit kan legitiem zijn (een medewerker is door ziekte niet in staat om arbeid uit te voeren) of illegitiem (een medewerker beslist om niet te gaan werken terwijl deze er wel toe in staat is). De term arbeidsverzuim is bedoeld om verzuim niet automatisch te koppelen aan ziekte.

Verzuim leidt per definitie tot schade voor een werkgever. Er zijn immers loonkosten, zonder dat hier arbeid tegenover staat. Werknemers voeren hun taken niet uit en verspillen kostbare tijd. Dit kan zowel op externe locaties plaatsvinden als op kantoor. Naast het verlies van productieve uren kan het leiden tot overschrijding van deadlines wat een domino effect tot stand kan brengen.

Ziekteverzuim;

Medewerkers kunnen ziek worden. Als zij vervolgens niet meer in staat zijn om arbeid te verrichten, leidt dit tot ziekteverzuim. In de praktijk blijkt dat (lang) niet al het verzuim (direct) toe te schrijven is aan ziekte. Verzuim kan te maken hebben met een ongeval, psychische gesteldheid of simpelweg onwil van een medewerker.

De meeste werknemers zijn liever op hun werkplek dan ziek in bed. Er zijn sommige werknemers die hier helaas misbruik van maken. Door het ziekteverzuim te minimaliseren kunnen ziektekosten bespaart worden.

Diefstal van goederen op de werkvloer;

Er zijn veel bedrijven die een magazijn hebben met daarin een voorraad aan goederen. Het is van belang dat je als onderneming nauwkeurig een voorraadbeheer bijhoudt. Een gehele inventaris moet worden gecontroleerd en geregistreerd. Daarom is het belangrijk om deze verantwoordelijkheid niet te laten rusten op één persoon of afdeling. Hiermee voorkom je onduidelijkheid in een magazijn en diefstal van voorraden.

Mocht u te maken hebben met interne diefstal dan kunt u ons inschakelen en wij zullen een gedegen onderzoek voor u doen. Hierin worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om goed bewijs te verzamelen.

Corruptie;

Vertrouwen, is de basis bij een goed functionerend bedrijf. Er kunnen altijd nare werknemers tussen zitten met verkeerde bedoelingen. Hierdoor kan er schade ontstaan voor een goed draaiend bedrijf. Door snel en de juiste onderzoeksmethoden te gebruiken kan corruptie op een subtiele en snelle wijze worden achterhaald.

Mocht u met deze veelvoorkomende vormen te maken hebben kunt u met ons vrijblijvend en kosteloos contact opnemen. Wij kunnen hier dan met u een passend onderzoek gaan opstarten.